Podatki 

polska  angielska
data publikacji: 05-05-2006 | 15:03data ostatniej modyfikacji: 24-03-2023 | 08:51 data wytworzenia dokumentu: 22-01-2008

Dokumenty i informacje dotyczące roku 2023:

Obowiązują ustawowe formularze informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1. Osoby fizyczne wypełniają INFORMACJE, osoby prawne DEKLARACJE. Wyjątkiem są osoby fizyczne będące współwłaścicielami gruntów (budynków / budowli) wraz z osobami prawnymi - wówczas również wypełniają DEKLARACJE.

Dla usprawnienia poniżej znajdują się częściowo uzupełnione wzory interaktywne ze strony MF - wstępnie wypełnione DEKLARACJE DLA OSÓB PRAWNYCH na 2023 dla Gminy Boguchwała. Wersje interaktywne MF wymagaja Acrobat Reader - odczyt przez przeglądarki internetowe nie wyświetli poprawnie treści deklaracji.

Podatek od nieruchomości:

W 2023 roku podstawową zmianą jest likwidacja zróżnicowanych stawek podatku dla budynków pozostałych (w obrębie gruntów nietworzących gospodarstw rolnych), gdzie do końca 2022 roku funkcjonował podział na "nierolnicze" budynki gospodarcze oraz na te służące wyłącznie działalności rolniczej (jak stajnie, stodoły, chlewnie bądź obory). Obecnie wprowadzono jedną stawkę dla wszystkich budynków pozostałych. Budynki gospodarcze służące wyłącznie działalności rolniczej w obrębie gospodarstw rolnych korzystają ze zwolnienia ustawowego (gdzie warunkiem zwolnienia ustawowego jest położenie na gruntach rolnych np. Br i prowadzenie w nich wyłącznie tej działalności). Nastąpiły także zmiany stawek podatku. Bez zmian pozostały zwolnienia w podatku od nieruchomości.

- stawki podatku: Nieruchomosci_2023.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2023.pdf.

Wzór deklaracji DN rocznej OSÓB PRAWNYCH na 2023: Deklaracja_nieruchomosci_Boguchwala_2023.pdf . Wzory interaktywne - wymagają Acrobat Reader.

Podatek rolny: stawka uległa zmianie:

- stawka podatku: 180,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 360,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr LIV.588.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2022, tj. 72,00 zł/dt Cena_żyta_Boguchwala 2023.pdf.

Wzory deklaracji OSÓB PRAWNYCH DR na 2023: Deklaracja_rolna_Boguchwala_2,5q 2023.pdf oraz: Deklaracja_rolna_Boguchwala_5q 2023.pdf  Wzory interaktywne - wymagają Acrobat Reader

Podatek leśny: stawka uległa zmianie:

- stawka podatku: 71,10 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 19-10-2022, tj. 323,18 zł/m3. GUS_cena_drewna_na_2023.pdf.

Przypominam, że stawka ta ustawowo definiowana jest jako równowartość pieniężna w złotych i groszach - nieprawidłowe jest zatem używanie innych stawek, jak np. 71,0996 zł/ha.

Wzór deklaracji OSÓB PRAWNYCH DL rocznej na 2023: Deklaracja_lesna_Boguchwala 2023.pdf  Wzory interaktywne - wymagają Acrobat Reader

Podatek od środków transportowych: stawki nie uległy zmianie:

- stawki podatku: Transport_2023.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Referacie PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235).


 

Zestawienie stawek podatkowych za poprzednie lata w dalszej części strony.

 


Informacja o aktualnych wzorach formularzy informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych:

Na terenie Gminy Boguchwała do końca czerwca 2019 obowiązywały wzory ww. formularzy, które ustalone zostały na mocy Uchwał Rady Miejskiej w Boguchwale, obwieszczonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 6 maja 2016. W związku ze zmianami ustawowymi z dniem 30 czerwca 2019 gminy utraciły prawo do uchwalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Prosimy zatem o wykorzystywanie w obecnie składanych informacjach i deklaracjach ministerialnych wzorów formularzy - a do odwzorowania zdarzeń mających miejsce przed 1 lipca 2019 roku poprzednich wzorów gminnych. Przypominamy, że obowiązek złożenia informacji i deklaracji na prawidłowym wzorze wynika bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego.

Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1


Informacja o rachunkach bankowych, obowiązujących stawkach podatkowych oraz wzorach deklaracji/informacji podatkowych:

W 2019 roku wprowadzono indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. Dotyczy to zarówno osób fizycznych (gdzie nowy, zindywidualizowany numer rachunku bankowego zawarty jest w decyzji podatkowej) jak też osób prawnych (te podmioty są zawiadamiane pisemnie o przypisanym im rachunku bankowym). Rachunki te służą WYŁĄCZNIE do regulowania zobowiązań z powyższych tytułów. Prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

W przypadku osób fizycznych posiadających odrębnie opodatkowane nieruchomości każda kartoteka podatkowa (a w ślad za tym decyzja ustalająca zobowiązanie) będzie zawierała odrębny numer rachunku bankowego wskazany na decyzji ustalającej zobowiązanie. Przykładowo jedna decyzja na swą wyłączną własność (rachunek X), druga decyzja na wspólność majątkową małżeńską (rachunek Y dla obojga małżonków) oraz trzecia decyzja na współwłasność np. z rodzeństwem (rachunek Z) - będą to trzy odrębne rachunki bankowe. W powyższym przykładzie trzecia decyzja jest doręczana wszystkim współwłaścicielom, gdzie rachunek "Z" będzie identyczny dla każdego ze solidarnie zobowiązanych współwłaścicieli.

Indywidualne rachunki pozwolą nie tylko na usprawnienie pracy księgowości podatkowej po stronie Urzędu Miejskiego, ale również bezpośrednio wpłyną na czytelność rozrachunków dla samych podatników. Bowiem w sytuacji płatności dotyczących kilku odrębnych zobowiązań podatnicy już na etapie przelewów określą, na które zobowiązania i w jakiej wysokości przeznaczona jest dana płatność. Pozwoli to uniknąć części nieporozumień, zwłaszcza dla solidarnych zobowiązań, będących często przedmiotem sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Numery rachunków dla opłaty za gospodarowanie odpadami również zostały zindywidualizowane. W przypadku braku informacji prosimy mieszkańców o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem 17-8755247 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.


Podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi bądź posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i obiektów budowlanych, gruntów i lasów.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach) sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego (nabycie, zbycie, zmiana sposobu użytkowania, itp.). Podatek od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku kwoty zobowiązania do 100 zł płatnośc jest jednorazowa - w terminie pierwszej raty. 

Osoby prawne (jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, itd.) mają obowiązek składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek (od nieruchomości w terminie do 31 stycznia, na podatek rolny i podatek leśny do 15 stycznia) na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Korygują deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego, także w terminie 14 dni od jego zaistnienia. Wpłacają obliczony w deklaracjach podatek od nieruchomości bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia (pierwsza zaliczka), pozostałe do 15 każdego miesiąca. Podatek rolny w terminach jak dla osób fizycznych. Podatek leśny w miesięcznych zaliczkach do 15 każdego miesiąca.

Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (współposiadanie) osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dot. nowych, nierejestrowanych wczesniej na terytorium kraju pojazdów), a w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego (kupno/sprzedaż) - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Dla pojazdów wycofanych z ruchu na mocy takich decyzji, obowiązek podatkowy ponownie powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio korygują deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Powyższe wskazówki mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie uregulowania prawne wynikają z zapisów m.in.: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170), ustawy o podatku rolnym (Dz.U.2020.333), ustawy o podatku leśnym (Dz.U.2019.888) oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325). Informacje można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale pod numerami 17-8755231 oraz 17-8755235.


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2022:

Obowiązują ustawowe formularze informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1. Osoby fizyczne wypełniają INFORMACJE, osoby prawne DEKLARACJE.

Dla usprawnienia poniżej znajdują się częściowo uzupełnione wzory interaktywne ze strony MF - wstępnie wypełnione DEKLARACJE DLA OSÓB PRAWNYCH na 2022 dla Gminy Boguchwała. Wzory te nie dotyczą osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości:

W 2022 roku nastąpiły istotne zmiany w podatku od nieruchomości - zlikwidowano zróżnicowane stawki gruntów pozostałych, gdzie do końca 2021 roku funkcjonował podział w oparciu o klasoużytek (odrębne stawki terenów mieszkaniowych "B" oraz dróg "dr"). Obecnie wprowadzono jednolitą stawkę dla wszystkich gruntów pozostałych. Nastąpiły także zmiany stawek podatku - poprzednie obowiązywały przez dwa lata. Bez zmian pozostały zwolnienia w podatku od nieruchomości.

- stawki podatku: Nieruchomosci_2022.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2022.pdf.

Wzór deklaracji DN rocznej OSÓB PRAWNYCH na 2022: Deklaracja_nieruchomosci_Boguchwala_2022.pdf .

Podatek rolny:

- stawka podatku: 149,75 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 299,50 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XLI.467.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 listopada 2021, tj. 59,90 zł/dt Cena_żyta_Boguchwala 2022.pdf.

Wzory deklaracji OSÓB PRAWNYCH DR na 2022: Deklaracja_rolna_Boguchwala_2,5q 2022.pdf oraz: Deklaracja_rolna_Boguchwala_5q 2022.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 46,70 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2021, tj. 212,26 zł/m3. GUS_cena_drewna_na_2022.pdf.

Wzór deklaracji OSÓB PRAWNYCH DL rocznej na 2022: Deklaracja_lesna_Boguchwala 2022.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2022.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Referacie PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235).


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2021:

W 2021 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianom. Zwolnienia w podatku od nieruchomości również pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego nie uległa uległa zmianie. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę sprzedaży drewna GUS. Podatek od środków transportowych bez zmian. Obowiązują ustawowe formularze informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2021.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2021.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 140,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 280,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XXVII.329.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 03 grudnia 2020, tj. 56,00 zł/dt Rolny_2021.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 43,30 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2020, tj. 196,84 zł/m3. GUS_cena_drewna_na_2021.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2021.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Referacie PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235).


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2020:

W 2020 roku stawki podatku od nieruchomości uległy zmianom. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa zmianie. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę sprzedaży drewna GUS. Podatek od środków transportowych bez zmian. Obowiązują ustawowe formularze informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2020.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2020.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 140,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 280,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XIV.193.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 listopada 2019, tj. 56,00 zł/dt Rolny_2020.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,73 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 18-10-2019, tj. 194,24 zł/m3. GUS_cena_drewna_na_2020.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2020.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Referacie PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235).


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2019:

W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianom. Zwolnienia w podatku od nieruchomości również pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego bez zmian. Podatek od środków transportowych bez zmian. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS. Do dnia 30.06.2019 obowiązują dotychczasowe (tj. gminne) wzory informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych osób prawnych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1.  

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2019.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2019.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_nieruchomosciach_2019.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2019.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 06 grudnia 2018, tj. 52,00 zł/dt Rolny_2019.pdf

- informacja o gruntach dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_gruntach_2019.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_rolny_2019.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,24 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 19-10-2018, tj. 191,98 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2019.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznych do dnia 30.06.2019: Informacja_o_lasach_2019.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.pr. do dnia 30.06.2019: Deklaracja_na_podatek_lesny_2019.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2019.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Zespole PiOL (pokój nr 17, tel 17-8755235)


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2018:

W 2018 roku część stawek podatku od nieruchomości uległa zmianom. Stawki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostają niezmienne kolejny rok podatkowy. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego bez zmian. Podatek od środków transportowych bez zmian. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS.

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2018.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2018.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach_2018.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2018.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XLVIII.606.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2017, tj. 52,00 zł/dt (Rolny_2018.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach_2018.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny_2018.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 43,35 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2017, tj. 197,06 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2018.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach_2018.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny_2018.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2018.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów, bądź bezpośrednio w Zespole PiOL (p. nr 17).


Dokumenty i informacje dotyczące roku 2017:

W 2017 roku stawki podatku od nieruchomości uległy zmianom - z wyjątkiem stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pozostają niezmienne kolejny rok podatkowy. Zwolnienia w podatku od nieruchomości także pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu. Podatek od środków transportowych pozostał generalnie bez zmian - zmiana stawek dotyczy wyłącznie autobusów. Stawka podatku leśnego w oparciu o cenę GUS.

Podatek od nieruchomości:

- stawki podatku: Nieruchomosci_2017.pdf, oraz obowiązujące zwolnienia: Nieruchomosci_zwolnienia_2017.pdf

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych: Informacja_o_nieruchomosciach_2017.pdf

- deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_2017.pdf

Podatek rolny:

- stawka podatku: 130,00 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 260,00 zł/ha fizyczny dla pozostałych użytków rolnych; obowiązuje średnia cena skupu żyta wg Uchwały Nr XXXII/396/2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2016, tj. 52,00 zł/dt (Rolny_2017.pdf)

- informacja o gruntach dla osób fizycznych: Informacja_o_gruntach_2017.pdf

- deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.Deklaracja_na_podatek_rolny_2017.pdf

Podatek leśny:

- stawka podatku: 42,02 zł/ha, obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu Prezesa GUS z 20-10-2016, tj. 191,01 zł/m3. GUS_cena_sprzedazy_drewna_2017.pdf

- informacja o lasach dla osób fizycznychInformacja_o_lasach_2017.pdf

- deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek org. oraz spółek niep.osob.p.: Deklaracja_na_podatek_lesny_2017.pdf

Podatek od środków transportowych:

- stawki podatku: Transport_2017.pdf, deklaracje DT-1 oraz załączniki DT-1/A prosimy pobierać ze stron Ministerstwa Finansów.

 


 

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego:

Interpretacja indywidualna Burmistrza Boguchwaly RPO.310.1.2020 z 2020.10.20 opodatkowanie tymczasowych obiektow budowlanych.pdf

Liczba odwiedzin: 1183754

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała